کابل های شبکه نت لن همراه تست فلوک در مدل های utp, ftp, sftp,