ویژگی های اکستندر نتلن

بی گمان یکی از مهم ترین چالش های هر پروژه نظارت تصویری افزوده شدن دوربین های جدید و اتصال آنها به یکدیگر است. مطئمنا در پروسه ارتباط هر دوربین با سوئیچ مرکزی ما به میزان قایل توجهای کابل کشی نیاز خواهیم داشت.
اما آیا راهی جهت برقراری این ارتباط بدون کابل کشی اضافه وجود دارد؟
اکستندرهای تحت شبکه برند نت پاسخ این چالش محسوب می شوند.